Algemene voorwaarden

De BV Ingenix zal bij het volbrengen van de haar toevertrouwde opdrachten de volstrekte beroepsdiscretie bewaren.

De BV Ingenix zal zich naar best vermogen inspannen om alle wettelijke bepalingen in acht te nemen. Alle aan haar toevertrouwde opdrachten moeten beschouwd worden als inspanningsverbintenissen en niet als resultaatsverbintenissen. Dat betekent dat alle werkzaamheden in regie uitgevoerd worden, rekening houdend met een raming via offerte.

Alle gegevens nodig voor het correct uitvoeren van de toegewezen opdracht zullen tijdig door de klant aan de BV ingenix vertrekt worden. Hierbij zal de klant zich inspannen om bij het verstrekken van deze gegevens de grootste zorg aan de dag te brengen.

Wordt door de BV Ingenix in de uitvoering van dit contract schade veroorzaakt, dan wordt de aansprakelijkheid van de BV Ingenix voor die schade beperkt tot maximum € 750. Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt niet indien de aansprakelijkheid in kwestie gedekt wordt door de polis beroepsaansprakelijkheid die door de BV Ingenix werd onderschreven. De schade wordt in dat geval vergoed tot beloop van de tussenkomst van de verzekeringsmaatschappij. Komt de verzekeringsmaatschappij geheel of gedeeltelijk niet tussen, dan kan de vergoeding door de BV Ingenix zelf te dragen nooit € 750 overschrijden.

Alle klachten moeten worden gedaan binnen de 8 dagen na de verrichting.

Voor een goede controle van de ter plaatse verrichte werkzaamheden kan de BV Ingenix of haar aangestelde na elke vacatie aan de klant vragen dag en duur van de prestatie op haar werkblad af te tekenen.

Naast de vergoeding voor de verrichte prestaties, komen alle bijkomende kosten ten laste van de klant, als daar zijn: alle verplaatsingskosten en/of verblijfskosten; de kosten voor rekening van de klant gedaan zoals het betalen van licenties, afdrukkosten, enz.

Alle facturen zijn betaalbaar te Tielt of via overschrijving binnen de 30 dagen na de factuurdatum. Protest moet aangetekend gebeuren binnen de 8 dagen na de factuurdatum met opgave van de grieven. De postdatum geldt als bewijs. Alle op de vervaldag onbetaalde facturen zullen van rechtswege en zonder aanmaning een intrest aan 10% per maand opleveren en indien zij geheel of gedeeltelijk onbetaald blijven na 30 dagen na de vervaldag zal het verschuldigde bedrag bovendien verhoogd worden met 10% met een minimum van € 65 ten titel van conventionele schadeloosstelling, die eveneens onmiddellijk opeisbaar zal zijn zonder aanmaning. Partijen zien uitdrukkelijk af van de toepassing van art 1231 van het B.W.

De niet-betaling van de factuur op de vervaldag maakt het verschuldigd saldo van de al de andere zelfs niet vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.

De BV Ingenix is gerechtigd de lopende opdrachten op te schorten, niet volledig uit te voeren of als vervallen te beschouwen bij het niet nakomen van de betalingsvoorwaarden, het niet betalen op de aangegeven vervaldag, of het laten protesteren van een wissel Van deze opschorting of niet volledige uitvoering dient geen kennisgeving te gebeuren aan de klant.

In geval van betwistingen met klanten die geen consument zijn, is uitsluitend de rechtbank van koophandel van het arrondissement van onze bedrijfszetel bevoegd, tenzij de wet dwingend iets anders voorschrijft. Het Belgisch recht is uitsluitend van toepassing.

 

Die hierboven aangegeven algemene voorwaarden zijn toepasselijk op alle bestellingen en opdrachten, zelfs bij aanwezigheid van abonnement, tenzij protest binnen de 8 dagen na de eerste ontvangst.

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google
Spotify
Consent to display content from - Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from - Sound

Fonteinestraat 55/2 - 8700 Tielt